Rezultati

Objavljen Pregled europskih i nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima na visokim učilištima u Europskom prostoru visokog obrazovanja

Kao dio Erasmus+ projekta „Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima“ (Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function, HRMinHEI) objavljen je dokument „Pregled europskih i nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima na visokim učilištima u Europskom prostoru visokog obrazovanja“.

Dokument predstavlja pregled nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim resursima, u širem, europskom kontekstu. Temelji na konceptualnom okviru i postojećoj dostupnoj literaturi, što će biti i polazište za iduće faze i rezultate projekta HRMinHEI.

Ovaj rad pruža teorijsku osnovu i okvir kroz deset ključnih dimenzija upravljanja ljudskim potencijalima i ilustrira njihove promjene na visokim učilištima. Donosi i kratku raspravu o postojećim politikama na razini Europske unije te donosi analizu propisa i politika povezanih s upravljanjem ljudskim resursima u području visokog obrazovanja za Republiku Hrvatsku, Austriju i Finsku.

Samo se nekoliko publikacija, predstavljenih i u ovom izvješću, bavi spomenutim područjem upravljanja. Pregled europskih i nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima na visokim učilištima prvi je dokument  koji ukazuje na razlike u funkciji upravljanja ljudskim resursima na visokim učilištima, barem u navedene tri zemlje te će doprinijeti daljnjem razvoju kapaciteta na razini sustava, kao i na institucionalnoj i individualnoj razini.

Pregled suvremenih europskih i nacionalnih politika upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima u EHEA-i

Overview of recent European and national policies in regard to HRM in HEIs within European Higher Education Area

Overview of recent European and national policies in regard to HRM in HEIs within EHEA – Executive Summary – German translation